Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej MOSIR

Wyszukiwarka

Przejdź do: Strona główna BIP
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja kontrastowa BIP
Przejdź do zewnętrznej strony: FaceBook  (link zewnętrzny w otwierany w nowym oknie)
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawcza (link zewnętrzny w otwierany w nowym oknie)
Przejdź do strony: Biuletyn Informacji Publicznej (link zewnętrzny w otwierany w nowym oknie)


MOSiR
w Strzelcach Opolskich
Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne


 Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa i adres Zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 46,
47-100 Strzelce Opolskie
Telefon: 77/410 94 10,
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir-strzelceopolskie.pl
Znak sprawy ZP.271.1.2023
Nazwa zamówienia Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby krytej pływalni MOSIR w Strzelcach Opolskich
Uzasadnienie prawne art. 255 pkt. 3 ustawy PZP
Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu wykonawca: UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o. o. (Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa) złożył ofertę z najniższą ceną, na wartość 1 300 338,71 zł. Cena ta przewyższa środki jakimi dysponuje Zamawiający tj. kwotą 1 200 000,00 zł (kwota udostępniona na portalu e-zamówienia przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP).
Data unieważnienia 12-04-2023 r.
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
Termin wpływ wniosku
13 marca 2023 rok (wniosek nr 2)
Zamawiający
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby krytej pływalni MOSIR w Strzelcach Opolskich
Znak sprawy
ZP.271.1.2023
Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.
Wniosek 2.1
W związku z obecną sytuacją na rynku paliw, Wykonawca wnosi o skrócenie terminu związania ofertą do 14 dni (kalendarzowych) od daty złożenia oferty. Dynamiczne zmiany ceny paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii oraz długi okres związania ofertą wiąże się dla Wykonawcy z dużym ryzkiem wynikającym z utrzymania zaoferowanej ceny paliwa gazowego w okresie związania ofertą i poniesienia ewentualnej starty z tego tytułu. Wobec powyższego utrzymanie obecnego terminu związania ofertą uniemożliwia wykonawcy złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający określił termin związania ofertą zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej wyraża zgodę na jego skrócenie do 5 maja 2023. Gmina dochowa wszelkich starań, aby procedura wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy została przeprowadzona bez zbędnej zwłoki w najkrótszych ustawowych terminach.
 
Wniosek 2.2
Dotyczy Rozdziału 7 pkt 7.4. SWZ oraz § 1 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca prosi o określenie ewentualnego odchylenia wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max +/- 10%.
W związku z obecną sytuacją na rynku paliw i dużego prawdopodobieństwa przeprowadzenia dłuższych przerw technicznych proponowany zapis jest niekorzystny dla zamawiającego. Zamawiający w postanowieniach przedstawił minimalne wynagrodzenie.
 
Wniosek 2.3
Dotyczy Rozdziału 7 pkt 7.8. SWZ, § 1 ust. 8 oraz § 3 ust. 12 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnioskuje o zmianę ww. zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany mocy oraz grupy taryfowej przy zmianie warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora”. Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD, albowiem OSD zgodnie z przepisami prawa energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o zmianę umowy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. Zmiana mocy umownej może odbyć się tylko i wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez OSD.
Zamawiający akceptuje zaproponowany zapis i dokona stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Wniosek 2.4
Dotyczy § 1 ust. 10 pkt 3 lit. c) Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. pkt, ponieważ w ramach przeprowadzonego postępowania będzie zawarta umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego i nie ma konieczności zawierania odrębnych umów dystrybucyjnych.
Zamawiający zgadza się na wykreślenie przedmiotowego zapisu i dokona stosownej modyfikacji SWZ
 
Wniosek 2.5
Dotyczy § 2 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca prosi o podanie przewidywanej daty rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego dla punktu poboru. Informacja ta niezbędna jest do przygotowania indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii.
Dostawa paliwa gazowego nastąpi niezwłocznie po skutecznym wypowiedzeniu aktualnie obowiązującej umowie na usługę kompleksową z obecnym sprzedawcą.
 
Wniosek 2.6
Dotyczy § 3 ust. 9 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnioskuje o zmianę ww. zapisu na: „9. Za stan techniczny przyłącza gazu oraz bezpieczeństwo przesyłu odpowiada OSD”. Wykonawca wyjaśnia, że właściciel sieci, czyli OSD odpowiada za stan techniczny.
Zamawiający akceptuje zaproponowany zapis i dokona stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Wniosek 2.7
Dotyczy § 3 ust. 11 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu.
Zamawiający zgadza się na usunięcie przedmiotowego zapisu i dokona stosownej modyfikacji SWZ
 
Wniosek 2.8
Dotyczy § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ. Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?
Rozliczenie odbywać się będzie za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego, zgodnie z § 3 ust. 3 postanowień umowy.
 
Wniosek 2.9
Dotyczy § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnioskuje o zmianę ww. zapisu na: „2. Minimalna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie ………………………zł netto (słownie: ……………………………………….. ), ………………………..zł brutto (słownie: ………………………………………. ) (w tym miejscu zostanie wpisana wartość netto/brutto w wysokości 90% szacowanego zużycia wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy”.
W związku z obecną sytuacją na rynku paliw i dużego prawdopodobieństwa przeprowadzenia dłuższych przerw technicznych zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowego zapisu.
 
Wniosek 2.10
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury?
Zapisy § 5 projektu Umowy precyzyjne określa zasady płatności. Zapis ten zabezpiecza interes zarówno sprzedawcy jak i kupującego i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem. Kwestionowany zapis zabezpiecza kupuącemu odpowiedni czas, między innymi na sprawdzenie merytoryczne i opisanie otrzymanych faktur przed skierowaniem ich do realizacji.
 
Wniosek 2.11
Dotyczy § 5 ust. 7 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu.
Zamawiający zgadza się na usunięcie przedmiotowego zapisu i dokona stosownej modyfikacji SWZ
 
 
Wniosek 2.12
Dotyczy § 5 ust. 13 Załącznika nr 3 do SWZ. Czy Zamawiający jest świadomy, że opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty Miesiąc umowny?
Zapisz dotyczy parametrów zmiennych zależnych od zużycia gazu. Opłata abonamentowa naliczana będzie w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania umowny.
 
Wniosek 2.13
Dotyczy § 5 ust. 18 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca informuję, że posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z zobowiązującymi przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie. W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, służącym identyfikacji wpłacającego i nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika , iż obecnie trwają prace nad udostepnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem który znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: „ Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym pkt.?
Zamawiający zaakceptuje treść komunikatu pojawiąjącego się na stronie Ministerstwa Finansów podczas weryfikacji numeru rachunku: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie” i tym samym uzna, że Wykonawca spełnia warunki w powyższym punkcie
 
Wniosek 2.14
Dotyczy § 5 ust. 21 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnioskuje o zmianę ww. zapisu na: „21. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”. Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym oraz art. 454 §1 kodeksu Cywilnego za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.
Zamawiający akceptuje zaproponowany zapis i dokona stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Wniosek 2.15
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 0,001% oraz na doprecyzowanie zapisu, ponieważ w § 3 ust. 16 nie jest określony termin, ponadto Wykonawca informuje, że zgodnie z prawem ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, wniosku?
W przedmiotowym zapisie nastąpiła omyłka pisarska prawidłowy zapis to:
„w przypadku zwłoki w podjęciu czynności do których Wykonawca zobowiązany był  w udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwie, o którym mowa w § 3 ust. 13 pkt 1)-3) - w wysokości 0,5% maksymalnej wartości netto umowy, określonej w § 5 ust. 1 pkt 1), za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki powyżej terminu wskazanego w § 3 ust. 14.” Ponadto nie można uznać jako wygórowane wysokości kar umownych, określonych w projekcie umowy, w szczególności w § 9 ust. 1 pkt. 1. Kara w wysokości 0,5% maksymalnej wartości netto umowy nie można uznać jako nadmierną. Ponadto należy podkreślić, że art. 484 § 1 Kodeksu Cywilnego w szczególności stanowi, że „w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody …”
 
Wniosek 2.16
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 20 zł oraz na  doprecyzowanie zapisu, ponieważ ust. 14 § 3 nie posiada pkt 5)-7).
Nie można uznać za wygórowane wysokości kar umownych, określonych w projekcie umowy, w szczególności w § 9 ust. 1 pkt. 2. Kara w wysokości 200 zł nie można uznać jako nadmierną. W przedmiotowym zapisie nastąpiła omyłka pisarska prawidłowy zapis to: § 3 ust. 13 pkt 5)-7)
 
Wniosek 2.17
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 20 zł oraz na doprecyzowanie zapisu, ponieważ ust. 14 § 3 nie posiada pkt 8).
Nie można uznać za wygórowane wysokości kar umownych, określonych w projekcie umowy, w szczególności w § 9 ust. 1 pkt. 3. Kara w wysokości 200 zł nie można uznać za nadmierną. W przedmiotowym zapisie nastąpiła omyłka pisarska prawidłowy zapis to: § 3 ust. 13 pkt 8)
 
Wniosek 2.18
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 20 zł.
Nie można uznać za wygórowane wysokości kar umownych, określonych w projekcie umowy, w szczególności w § 9 ust. 1 pkt. 4. Kara w wysokości 200 zł nie można uznać za nadmierną
 
Wniosek 2.19
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 0,5%.
Zamawiający zgadza się na obniżenie przedmiotowej kary umownej do 1 %. Stosownej zmiany dokona poprzez modyfikację SWZ
 
Wniosek 2.20
Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody, Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 10%.
Zamawiający zgadza się na obniżenie przedmiotowej kary umownej do 10 %. Stosownej zmiany dokona poprzez modyfikację SWZ
 
Wniosek 2.21
Dotyczy § 9 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 15%.
Zamawiający zgadza się na obniżenie łącznej sumy kar umownych do 15 %. Stosownej zmiany dokona poprzez modyfikację SWZ
 
Wniosek 2.22
Dotyczy § 9 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnioskuje o zmianę ww. zapisu na: „9. Kary umowne, o których mowa powyżej Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego o ich nałożeniu”.
Zamawiający akceptuje zaproponowany zapis i dokona stosownej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia
 
Wniosek 2.23
Dotyczy § 10 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, w przypadku braku zgody Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów odnośnie pkt 1 – o jakich zastrzeżeniach jest mowa w zakresie realizacji umowy?
Zamawiający zgadza się na wykreślenie przepisu określonego w § 10 ust. 2 pkt 1 i dokona stosownej modyfikacji SWZ
 
Wniosek 2.24
Dotyczy § 11 ust. 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu.
Zamawiający zgadza się na usunięcie przedmiotowego zapisu i dokona stosownej modyfikacji SWZ
 
Wniosek 2.25
Dotyczy § 11 ust. 4 pkt 7 Załącznika nr 3 do SWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu. Wykonawca wyjaśnia, że cena jednostkowa za paliwo gazowego oraz stawka opłaty abonamentowej będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy (wg stawek przedstawionych w Formularzu cenowym). Informujemy, że Wykonawca kalkuluję indywidualną cenę paliwa gazowego dla Zamawiającego w oparciu o ceny na Giełdzie Towarowej z dnia poprzedniego. Aby zapewnić stałą cenę przez okres obowiązywania umowy, cały wolumen przedstawiony w SWZ Wykonawca zakupuje na TGE według ceny z dnia zakupu. W związku z powyższym rozliczenia paliwa gazowego winny być dokonywane według stałej ceny ofertowej.
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie przedmiotowego zapisu. Istnieje możliwość zmiany ceny np. poprzez objęciem dostaw gazu w preferencyjnych cenach gwarantowanych ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202).
 
Wniosek 2.26
Dotyczy § 11 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie
zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.
Zasady i procedura zmiany cen jednostkowych w przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT lub akcyzowego zostały jednoznacznie i precyzyjnie określone w zapisach § 11 ust. 4 postanowień umowy.
Ponadto należy przytoczyć przepis art. 455. 1 ustawy PZP zgodnie z którym, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny. Zgodnie z tym przepisem zmiana cen musi być przewidziana przez Zamawiającego i wymaga stosownej zmiany umowy.
 
Wniosek 2.27
Dotyczy § 11a ust. 5, 6, 7, 8  Załącznika nr 3 do SWZ– prosimy o zastąpienie zapisów poniższą treścią:
1) Na  podstawie art. 439 PZP Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Strony przewidują możliwość zmiany dla stawki jednostkowej za kWh pobranego paliwa gazowego w odniesieniu do wolumenu nie objętego ochroną taryfową, w związku ze wzrostem cen paliwa gazowego, które Wykonawca musi zakupić w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2) Waloryzacja nie dotyczy cen jednostkowych stosowanych do rozliczeń i zawartych w taryfach  dystrybucyjnych i sprzedażowych zatwierdzonych przez Prezesa URE.
3) Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia o której mowa poniżej nie będzie miała zastosowania, gdy Wykonawca dokonał zakupu gazu ziemnego z góry dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy,
wobec powyższego zmiana cen gazu ziemnego nie będzie miała wypływu na wartość
wynagrodzenia.
4) Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu gazu ziemnego w wysokości 100% (wielkość procentowa) na zasadach złożonej oferty.
5) Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez Wykonawcę wniosku o zmianę stawki jednostkowej za 1 kWh paliwa gazowego dostarczonego odbiorcy, który nie jest objęty ochroną taryfową, w związku ze zmianą hurtowych cen gazu ziemnego, ze wskazaniem proponowanej zwaloryzowanej stawki, przy czym pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizowania dostaw w ramach Umowy.
6) Wykonawca składając wniosek o zmianę, powinna powinien przedstawić w szczególności wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia oraz dowody na to, że zmiana ceny paliwa gazowego na TGE wpływa na koszt realizacji zamówienia.
7) Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy przy czym Strona rozpatrująca zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek Strony wnioskującej w terminie do 7 dni od daty wpływu (również w postaci elektronicznej).
8) Strona uprawniona jest do złożenia wniosku o waloryzacje w przypadku zmiany średnioważonej ceny miesięcznej RDNg (Rynek Dnia Następnego gazu) na Towarowej Giełdzie Energii SA (cena publikowana w Raportach Miesięcznych https://tge.pl/dane-statystyczne).
8.1) zmiana powinna być liczona od dnia zawarcia umowy
8.2) zmiana średnioważonej ceny miesięcznej RDNg na TGE może być kalkulowana po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy na poniższych zasadach:
8.1.1) wartość od 30% do 40% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego zostaną odpowiednio powiększone o 2%
8.1.2) wartość od 40,1% do 50% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego zostaną odpowiednio powiększone o 3%
8.1.3) wartość od 50,1% to wszystkie ceny jednostkowe paliwa gazowego zostaną odpowiednio powiększone o 5%.
9) Zmiana  wysokości  cen  jednostkowych  nastąpi  z dniem podpisanie aneksu.
Zamawiający akceptuje zaproponowane zapisy i dokona stosownej modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia
 
Wniosek 2.28
Czy w świetle obowiązującej od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202), Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie dla Punktów Poboru Gazu, objętych postępowaniem? Jeżeli tak, to Wykonawca informuje, iż zastosowanie ceny taryfowej możliwe jest pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, które powinno być dołączone do dokumentacji przetargowej na etapie ogłaszania przetargu.
Zamawiający nie jest objęty dostawą gazu w preferencyjnych cenach gwarantowanych ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202)
 
Wniosek 2.29
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie oraz w przypadku kiedy nie cały wolumen podlega ochronie taryfowej, prosimy o podział formularza cenowego, tak aby Wykonawca mógł podać ceny za paliwo gazowe oraz opłaty dystrybucyjne (opłata stała i zmienna) dla wolumenu podlegającego ochronie taryfowej i inną cenę dla wolumenu niepodlegającego ochronie taryfowej.
Zamawiający nie jest objęty dostawą gazu w preferencyjnych cenach gwarantowanych ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202)
 
Wniosek 2.30
Czy dla punktów objętych ochroną taryfową Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek (wzrost lub spadek) za paliwo gazowe oraz opłaty abonamentowej, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy?
Zamawiający nie jest objęty dostawą gazu w preferencyjnych cenach gwarantowanych ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202)
 
Wniosek 2.31
Czy w Formularzu Cenowym do ceny jednostkowej paliwa gazowego powinna być doliczona stawka podatku akcyzowego?
Zgodnie z zapisami SWZ cena oferty obliczona na podstawie formularza cenowego musi uwzględniać podatek VAT oraz podatek akcyzowy. Zatem Wykonawca zobowiązany jest doliczyć do cen jednostkowych wszystkie niezbędne podatki w tym akcyzowy.
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
Nie znaleziono informacji spełniających wybrane kryteria
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Filip Wojciechowski (2022-02-15 16:02:16)
Informację zmodyfikował(a): Administrator (2023-04-14 12:28:22)
Liczba odwiedzin: 1233

Stopka

Data aktualizacji: 25 wrzesień 2023, Licznik odwiedzin: 18018
design by fast4net

Zamknij